Girls Junior Varsity Volleyball, Girls Varsity Volleyball · CC Volleyball vs West Lafayette, Rivals United by Hope 2019-10-2